Hài hước

GẤU HÀI HƯỚC: Hội Thao Chọc Chó | Tập 129 | #gauhaihuocGẤU HÀI HƯỚC: Hội Thao Chọc Chó | Tập 129 | Phim hoạt hình gấu trúc trung quốc mặt bựa siêu buồn cười

Contact/Liên hệ: [email protected]
——————
Author: 老穆棍 | Bilibili
*Video chỉ mang tính chất giải trí, tuyệt đối không làm theo!
*Đây là bản dịch đã được cấp phép bởi tác giả!

Fanpage:

——————————

Cảm ơn các bạn đã xem video của mình giữa cả ngàn video ngoài kia 🥰

#hoathinh #anime #haihuoc #haitrungquoc

©️ Bản quyền thuộc về GẤU HÀI HƯỚC Official
👉 Reup “do” chó 🤭

source

37 Bình luận

 1. P
  P
  L
  P
  Pppp pp

  P
  Pl
  Pppp
  Pp
  Pppp

  P
  P

  Pppp pp

  Pl
  P
  Ppppppp

  Pp
  Ppppppp pp

  Pppppppp

  Ppppp

  P
  Ppl
  P

  Ppppl
  Pppppppp

  Ppp
  Pppppppppppppl
  Pppp

  Lớp
  Ppppl
  L
  P
  Pppppppppl

  P

  Ppppppppp
  Pppp

  P

  L
  L
  Pl
  Pppp

  L
  Pl

  Pl

  L

  Pppl

  Ppppl
  Ppppppppp
  Ppp
  L
  Pppl

  Ppppppp
  Pp
  Ppppp
  Pl
  L
  P
  P

  P
  Pppppppp
  Ppppppp
  Pl
  Pp
  Ppl
  Ppppp
  P
  P
  P
  Pl
  Pp
  P
  Ppppl
  P

  Pl

  Ppp
  P
  Ppl
  L
  Pppp

  Ppl
  Pl

  Pl
  Ppp
  L
  L
  Pp
  Pl
  L
  P
  P
  Ppppppp
  P
  P
  L
  Ppppppppl
  Pl
  P

  Pl

  P
  Pl
  Pl
  Ppppp

  L
  Ppp
  P

  P

  Pppppppp

  Ppp
  Pp

  Pl
  P
  Ppp
  L
  L
  P
  Ppp

  Pp
  Pp
  L

  L
  P

  Ppp

  Pppp
  Plp
  Pp
  Ppppppp
  Pl

  Pl
  L
  Ppl
  P

  L
  Pl

  Pp
  Pl
  P

  P

  Ppp
  Pl
  Ppppppp

  P

  P

  Pp
  L
  P
  L
  Ppl
  L
  P

  P
  P

  Pll
  Ppp

  L

  Ppl

  Pppp
  P
  Ppp

  Pp
  P
  L
  Lpl
  Pp

  L
  Ppl
  Pll
  P

  L

  L
  Pp
  P

  Pp
  Ll
  Pp

  L
  P
  Lpp

  Pppp
  Ll
  Pl
  P
  L
  P

  P

  Pp
  P
  P

  L

  L
  P

  L

  Ppp
  P

  L
  Pp
  P
  Ppppp

  P

  Ppl
  Pp

  L
  P
  L
  Pp
  Pp
  P

  L
  P

  P

  L
  Ppl
  Pp
  P

  Pl
  Ppp

  P
  Ppppp
  Pp
  Ll
  L

  L

  Pl
  Ppl

  Ppp

  Pl
  Pl
  L
  Loop
  Ppl

  P

  P
  L

  Ppl
  P
  Lp
  Pl

  Pp

  Pl
  Ppp
  Ppp
  L
  Ppp

  Pp
  Pp

  L

  Pp

  P

  Lpl
  P
  L

  P
  Pl
  P

  P

  Pplp
  L
  Pl

  Ppp

  Ppp

  Pppp

  L
  Ppl
  P

  Pp

  Pppppp
  L

  Pl

  Ppl
  Pl
  Pl
  P
  P
  P
  Pp
  Pp
  L
  P

  L
  P

  P
  P

  Ppp
  P
  L
  P
  P

  P

  L

  P

  Pp

  P

  Pppl

  P
  L

  L
  P

  Pp

  Ppp
  P

  P

  P
  Pp
  P

  P
  P

  L

  P
  Pp

  P

  L
  P
  P

  P
  P
  P

  P
  Pp

  Pp

  L

  L
  P
  Pppppp
  P
  L

  Pp
  P
  P

  L

  L
  L

  P
  P

  L

  L
  Pp

  L

  P

  P
  Lp

  L
  Ppp
  Pppp

  Ppp

  L
  L

  P
  Pp
  P
  P

  P

  P
  P

  P

  L
  Ppplp
  Lp

  Pl

  P
  L

  P

  P
  L

  P
  P

  P

  Pppp
  P

  Ppl
  L
  L
  L

  Pl
  Ppp
  Pppl
  P

  L
  Ppl
  P
  Pp
  Ll

  L
  P
  Pl
  P

  Lp

  Pp
  L
  P
  L
  Ppp
  L
  L
  Lpl
  Pp

  Pp

  L

  L
  L

  Pl

  L
  Pp

  Pp

  L
  P

  L

  Ppp

  P
  Pl
  L

  Pppp
  P
  P

  Lp

  L
  L

  Ppp
  Pp

  P

  P
  P
  L
  Ll
  P

  P
  P

  Pp

  L

  Pppppl
  P

  Ppplp

  P
  L
  L

  Pppl
  L
  Pp
  P

  Pppl

  P

  Pppp
  L
  Pl
  P
  L

  Pp

  P

  Pll
  P
  P
  P
  P

  P
  L
  L
  P
  Ppl

  L
  L

  L
  L

  Pl

  P
  L

  P
  L
  L
  P

  Pp

  Pppl

  Ppl
  P
  Pp

  P
  P
  P

  P

  L

  P

  Ppl
  Pl
  P

  P

  L
  L
  Lp

  Pp
  Pp
  P

  Pl
  L
  L

  Lppl

  L
  L

  P
  P
  Pp

  Ppp

  L
  Ppp

  Pp
  Pl
  P
  P
  P

  P
  P
  P

  Pl

  P
  L
  Pl

  L
  L
  L

  P

  L
  Pl
  P

  L

  P
  Pp

  L
  L
  Lpp
  L
  L
  P
  P

  Ppp

  L

  L

  Pl
  P
  L

  Lp

  Pl
  L
  P

  L

  L

  Lp

  Pp

  Pp

  P
  L
  L
  P
  L
  P
  Ppl

  Ppp
  L

  Pppll

  Pl

  Pp
  Lp
  L

  Pl
  L
  L

  Ol
  L

  O
  Ppl

  Pl
  L
  L
  L

  L
  Ppol
  P

  Pp
  Ppl
  L
  P

  L

  L
  L
  P
  O
  L
  Pp

  P

  Pl
  Pl
  P

  Ll

  P
  Ll
  Pl
  L
  P
  L
  L
  L

  Plll
  L

  Pplpp

  L
  P
  L

  P
  Pl
  L
  P

  L
  Lpl
  P
  Pll

  P
  P
  L

  Lpl
  Lllpp
  Pl

  L

  L

  Lp
  Ll
  L
  L

  Plll

  Pl

  Pppp
  Ll

  L
  Ll
  Ppl
  L

  Pop
  L
  P

  L
  L
  L

  Pp

  L

  L
  L

  L
  L
  P
  P

  P
  P

  L
  L
  P

  L

  P

  Ll

  L

  L

  L
  P

  Pl
  P
  L
  L
  P
  L

  P

  L

  L

  L

  Ll
  L

  Ppl
  L
  Lp

  L
  P

  L

  P
  L

  P

  L
  L
  Ppl

  L
  L

  L

  L
  L
  L
  Pp
  O
  L

  P

  L
  L

  L
  L

  Pp
  P
  L
  L
  L

  L
  Ll
  L

  L

  L
  P
  L
  L
  P

  L

  L
  L

  L

  P
  L

  L
  Lpl
  L
  L
  L
  L

  L

  L
  L
  L
  L
  L
  P
  L
  L

  P
  L
  L
  Pp
  L

  L
  L
  P
  L
  P
  Pl
  Po
  Lpl
  L
  P
  P
  L

  L
  L

  L
  L

  L

  L
  L

  L
  P
  L
  L
  L
  Ll

  L
  P
  L
  L
  L
  L

  L

  L

  P
  L

  Pl
  L

  Ppl
  L
  L

  L
  L
  L

  L

  L
  L
  Pl
  L
  Pl
  Lp

  L
  L
  L
  P
  L
  L

  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L

  L
  L
  L
  P
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  P
  L
  L
  Lpl
  L

  P
  L
  L
  Ll
  L
  L
  Lpol
  L
  P
  L
  P
  L
  P
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  P

  P

  P

  Pp
  P

  L

  P
  L

  L

  P

  L

  L
  Ll
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  P

  L
  L

  L
  L
  L
  L
  P
  Pl
  L
  P
  L
  Pl
  L

  L
  P
  L
  L
  L

  L

  P
  Pol

  L
  P
  L
  L

  L
  Pl
  P
  L
  L
  P
  P
  P
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  P
  L
  Ll
  L
  Ll
  L
  P
  L
  L
  Pl
  L
  P

  P
  L
  P
  L
  L
  P
  L
  L
  P
  L
  Ll
  Lpp
  L
  L
  Ll
  L
  L
  L
  L

  L
  L
  L
  L
  Ll
  L
  L
  L
  L
  L

  Ll
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  P
  L

  L
  Pl
  L
  L

  P

  L
  L
  L

  P
  L
  Pl
  L
  L
  L

  P

  L
  P

  L
  L
  L
  L
  P
  L

  L
  L
  L
  L
  P
  L
  L
  L
  P
  L
  L
  L
  Ll
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  P

  L
  P
  L
  Ll
  L
  L
  Ll

  L

  L

  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  Pl
  L
  P
  L
  P
  L
  L

  P

  P
  L
  Pl

  L
  L
  L
  L
  L
  L

  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  P
  Pl
  L
  L
  L
  L
  L
  P

  L
  L
  L
  Pl
  L
  L

  L
  Po
  L
  L
  P
  L
  L
  L

  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L

  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L

  L
  L
  L
  L
  L
  Ll
  L
  Pl
  L
  L
  P
  L
  L

  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L

  L

  L
  L
  L

  L
  L
  P
  L

  L
  P
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  P
  Pl
  L
  P
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  P
  L
  L
  P
  L
  L
  L
  Pl
  P
  L
  L
  L

  L
  L
  L
  L
  L
  L

  P
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  Ll
  L
  L
  L
  L
  P
  L
  P
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  Pl
  L
  L
  L
  L

  L
  L

  Ll
  L
  L
  Pl
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L

  L
  L
  L
  P
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  Ll
  L
  L
  P
  Pl
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  Pl
  L
  L
  L

  L

  L
  L
  P
  L
  L

  P

  L

  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  P
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  Ll
  Ll
  L
  L

  L

  Ll
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  P
  L
  L
  L
  L
  L
  Pl
  L
  L
  L
  L
  L
  P
  L
  P
  L
  L
  L

  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  Pl
  Lp
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  Ll
  L
  L
  L

  L
  L
  L
  L
  L
  L
  Ll
  L
  Pl
  L
  L
  L
  L
  L
  Pl
  L
  L
  L
  L
  L

  L
  L
  L
  L
  L
  L
  Ll
  L

  Pl

  L
  L
  L
  L
  L
  L

  L
  L
  L
  Ll
  L

  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  P
  L
  L
  L
  L
  L
  Ll
  L

  L

  Ll
  Lll
  L
  L
  L

  P
  L
  L
  Ll
  L

  L
  P

  L
  L

  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L

  L
  Ll

  L
  L
  L
  P

  L
  L
  L
  L
  L

  L
  L
  L
  Ll
  L
  L
  L
  L
  L

  L
  P

  L
  L
  L
  L
  L
  P
  L
  P
  Pl
  L
  L

  L
  L
  L
  Ll
  L
  L
  L

  Ll
  L
  L

  L

  L

  L

  L
  L
  L
  L
  L
  L

  L
  L

  L

  Pol
  L
  L
  L
  L

  L
  L
  L
  L
  L
  L

  Ll
  L
  L
  L

  L
  L
  Llpl
  L
  L
  L
  Lp
  L
  Ll
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L

  Ll
  Ll
  L

  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L

  L

  Ll
  L
  L

  P
  P
  Pol
  L
  L
  L
  Pl

  P
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  P
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  Ll
  L
  L
  L

  L
  L
  L
  L
  L
  P
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  Ll
  P
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L

  L
  L

  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L

  L
  L

  L

  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  Ll
  L
  L

  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  Ll
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  P
  L
  L
  L

  P
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  Ll
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  Ll
  L
  .
  L
  L
  L

  L
  L

  L
  L
  L
  Ll
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  P

  Ll
  L

  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  Ll
  L
  L
  P

  L
  L
  L

  L
  O
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  Ll
  L
  L
  P
  Ll
  L

  L
  L
  L
  L

  L

  L
  Pl
  L
  L
  L
  L
  L

  Pl

  L
  L

  L
  L

  O
  L

  P
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  Ll
  L
  L
  L

  L
  L

  L
  L
  L
  L
  L

  L

  L
  L
  L
  L
  L
  L

  Ll
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L

  L
  L
  L
  L

  L
  L
  Pl
  L
  Ll
  L

  L
  Ll
  P
  L
  L
  L
  L
  Ll
  L
  Ll
  P
  L
  L
  L
  L
  L
  L

  L
  Ll
  L
  Ll

  L
  L
  L
  L

  P
  L
  L
  Pl
  L
  P

  L

  P
  L
  L

  L
  L

  Pl
  Ll
  L
  L
  Ppl

  L
  L
  L
  L
  L

  L
  L
  Lll
  P
  L
  L

  Ll

  L
  L
  L
  L
  L
  P
  O
  P

  Pl
  L
  L
  Pp
  P
  L
  L

  L
  L
  L

  L

  L

  L
  L
  Lpl
  L
  L

  L
  L
  L
  Pl
  P
  L
  L
  L
  Lpl

  L
  L
  L
  Pl
  L

  L
  L
  P

  L
  Pl
  L
  L

  L
  L

  L

  P
  L
  L
  L
  Pl
  Pl
  Lll

  L
  L

  L
  L
  L
  Pl
  L
  L

  L

  L
  Pl
  L
  L

  L
  L
  O

  L

  Pl
  L
  L
  L
  L
  L

  L
  L
  Ll
  L
  Ppl
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  Pl
  L

  L
  L

  L
  L
  L
  Ppl
  L
  Ll

  L
  L
  L
  L
  P
  L
  O

  L
  O
  Ll

  L
  L
  L
  L
  P

  L

  L
  Pl
  L

  L

  O
  Pl
  L
  L
  P

  L
  L
  L

  L

  L
  Pl
  Ll
  L

  L
  L
  L
  L
  Ll

  L
  L
  L

  P
  L
  L

  O
  Pp

  Ll
  Ol

  O
  L
  L
  O
  L
  L
  L
  O

  Ppl

  L
  L
  L
  L

  P

  L
  L
  L
  L
  L
  L

  L
  L
  P
  Pl
  L
  L
  L

  Ll
  L
  L

  L
  L

  L
  Pl
  L

  L

  L
  Ll
  L
  L
  Ppl
  L
  L

  L

  P
  L
  L
  L

  P
  L

  L
  P
  L
  Pl
  Ll
  L
  Ll
  L
  L
  Ll
  L
  L
  L

  L

  L
  L

  Pl
  L

  L
  L

  L
  P
  L
  L
  L
  Pl
  L
  L
  Ll
  L
  O

  L
  L
  L
  L

  L
  Ll
  L
  L
  Ll
  P
  L
  Pl
  Pl

  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L

  L

  Pl
  L
  L

  P
  L
  Pl
  L

  L
  L

  L
  L

  Ll

  L
  P
  P
  L
  L
  Ppl
  Pll
  P
  L
  L

  P
  L
  L
  L

  Pl

  L
  L

  Ppp

  Pl
  P
  L

  L

  L

  L
  Po

  L
  L
  L

  L
  L
  L
  L
  L
  L

  L

  L
  Ll

  L

  L

  L
  Pl
  L
  Ll
  L
  L
  L
  Ll

  L
  L

  L

  Pl

  L
  L
  L
  L

  Pppl
  Pl
  L
  Pppppl

  Ol
  Ppl
  L

  Pl
  L
  P

  Ll
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  P
  L

  L
  L

  L

  P
  P

  L

  L
  L
  L
  L
  Ll
  L

  Pl
  P
  L
  Pl
  L
  Pl
  L
  L

  L
  P
  Po
  P

  L
  L

  L
  Po
  L

  L
  L

  Pl
  L

  P
  L
  L
  L

  L
  Ll
  L

  L
  L
  P
  P

  Pp
  P
  L

  P
  L

  L
  L
  Pl
  Pl
  L
  Po
  L

  L
  L

  L
  L
  Pl
  L

  L
  Pl
  L
  Pppll
  Pl

  L

  L

  Lo

  L
  P

  L
  L
  L
  O
  P
  Ll
  L

  Pl

  L
  L
  L

  Pl

  L
  Lpppppl
  L
  Ll
  L

  Pll

  L
  L
  P
  L
  P

  L

  L

  L

  P
  Ll
  P

  L

  L
  L
  Pl
  L

  Pl
  L
  L

  L
  L
  L
  L

  L

  L

  Pl
  Lp
  L
  L

  L
  L
  L

  L
  L

  L
  L

  Pl
  L
  P
  P

  L

  P
  Pll
  L

  L
  L
  L

  L
  L
  L
  L
  Pl
  L

  L
  L
  Ll
  Pl
  Pl

  P
  L
  P
  L
  Pl
  Pl

  Pp

  L
  Pl
  Ppppl

  L

  Pl
  L
  L

  L
  Ppp

  L
  Pl
  Pp

  L
  Pl

  Ppppppl
  Pl

  P
  Ppl

  Pppplpl
  P

  L
  L
  Pplpl
  Ppppl
  Ppl
  Ppl
  P

  L
  Ppl

  Pp
  Ppl
  Ppl
  Pppl
  Pl
  Ppl
  P

  Pl
  P
  L
  L
  L
  Pl

  Pl
  Pl
  L

  P
  L
  L

  L
  L
  L
  P

  L
  P
  L

  L
  L
  L
  L
  L
  L
  P
  L

  L
  L
  L
  L
  P
  L

  L
  P
  Pl
  L

  Lo
  L
  Pl
  P
  L
  L
  L
  P

  L
  L
  Ll
  L
  L
  L

  P

  L
  L
  Ll

  P
  Ll
  L
  L
  Pp

  L

  Ll
  Pl
  Pplp
  Ll
  Pl
  P
  L
  P
  L

  L
  L

  L
  P

  L
  P
  Lp
  Pl
  L
  L
  Pll
  P

  L

  L

  Pl
  L
  Pl
  P

  L
  Pl
  Pl

  L
  L
  Pl
  Pp

  P
  .
  Ll
  Pl
  Pl
  L
  L
  Pl
  L
  L

  L
  L
  L
  Pl
  P
  P
  L
  Lo
  L
  Pl
  L

  P

  L
  Pl

  L

  L
  L
  Ppl

  L

  P

  Pl
  Pl
  P

  Pl

  L
  L

  L
  Pl

  P

  L
  Ll
  L

  L
  P

  L

  O

  L

  L
  L
  L
  P
  P
  L

  L
  L
  P

  L
  L
  Ppl

  L
  L
  L
  Ll

  L
  Ppppl
  P

  L

  Pl
  Ppl
  L
  Pppl

  L
  L
  Pl
  L

  L
  P
  Lo

  Ll

  L
  L
  Pl
  Pl
  L

  L

  L
  Pl
  Ll
  L

  Pl
  L
  L
  L

  L

  L
  L
  L

  L
  L
  L
  L

  Pl

  L

  Pl
  L
  L
  P
  P
  Pl

  L
  L
  L
  P

  P
  P
  L

  L

  L
  Lp
  P
  L
  Ll

  P

  L

  L
  Ll
  L

  L
  P
  L
  L

  Pl

  L
  Pp

  P
  L
  L

  Pl

  L
  P
  P
  L

  P

  L
  L
  P
  L

  L
  P
  L
  P

  Pl

  L
  L

  L

  L
  P
  L

  P
  L

  Ppl
  Ll
  L
  Plp

  L
  L

  L
  P

  P

  Pp

  Pl

  Pl

  L

  P

  L

  L
  L

  L
  L
  P
  L

  L

  Pl

  P
  L
  L

  P
  L
  Pp

  Pl

  L
  Ppl
  L
  Pl
  Pl
  P
  L
  Ppl

  Pppl

  L
  Ll
  L

  Ll
  Ll
  Ppl
  L
  Pl
  Po

  P
  L
  L

  L
  Pl
  L
  Pl

  L

  P

  L
  P
  Pppl

  L
  Pl

  Ol
  Pl

  P
  L
  L

  L
  Pl
  P
  P

  Pl

  L
  L

  L
  Pppp

  Pl
  L

  L
  Pl

  P
  L

  L
  L
  P
  L

  L
  Pp

  L
  Pl

  Ppl

  P
  L
  Pl
  L
  Pl

  L

  Ll

  L
  P
  P
  Pl
  L
  Pp
  L

  Pl
  P

  L
  L

  Ppl
  Pl
  P
  P

  L

  L
  Ppl

  Ll
  L
  L

  L
  L

  Ll

  L
  Pl
  Ppl
  P

  Pl
  P
  L

  P
  L

  L

  L

  L
  P
  L

  L
  L

  Pll

  L

  L
  L

  Pll
  P

  P

  P
  L

  L

  L
  Pl

  P
  P
  L
  L
  P
  L

  Pl

  L
  Pp
  L
  L
  L
  L

  L
  P

  Pl

  Pl
  P
  P

  L
  Ppl
  Pl

  L
  L
  P
  L
  Ll
  L

  Pl
  P

  Po
  L
  Ppl

  Plpl

  Pppl

  P

  L
  Pp

  L

  L
  Ll

  P

  O
  L
  Pl
  L

  L
  P
  L
  P
  P

  Pl
  L
  L

  L

  Pl

  Ppp
  L
  Pl

  P
  L
  Pp

  L
  L
  Pl

  L
  Pl

  L
  L

  L

  L

  L

  Pl
  L
  L
  L
  L
  Pl

  L
  Pll

  P

  Pl

  Pp

  L

  L
  Pl

  Ppp

  Ll
  Pl
  P
  L
  L

  Pl

  Pl
  P

  L
  Ll
  Ll
  Pl

  Po
  L

  L
  L

  L
  L

  Pl

  P
  L
  L
  L

  Lo

  L

  Lp

  L
  P

  P
  P

  Ppp
  L
  L
  L

  L
  L
  Pl

  Pppl

  L
  P
  Ppl
  Ppl

  P

  Pppplp

  P

  L
  P
  Pp
  L

  L
  P

  L

  L
  Ppl

  L

  L
  L
  P

  L

  L

  Poll
  L

  Ppl

  P
  L
  Ppl
  L
  Pl
  Lpp
  Pl

  Pl
  P
  L

  Pll

  Pl

  Pl
  Pl
  P
  L

  P

  Pl
  L

  Pp

  Pp
  L
  P
  P
  P
  L

  L
  L
  L
  P
  L

  Pp

  L
  P

  P
  Pl

  L
  L

  Pl
  Lp
  L
  P
  L
  L
  Pp
  L
  L
  Lp
  Pl
  Ppl
  L
  P

  Pp

  L
  Pppl

  Ll
  P

  L

  Pll
  Pl
  L
  L
  Ppl

  Pl
  P

  Pp

  L

  L
  L
  L

  L
  L

  L

  P

  L

  L

  L
  L
  Pl
  Pl

  L
  P
  Pp
  Ll
  Pl
  P
  Pl
  P
  L
  L

  P

  L
  L
  L

  L
  L

  Ppl

  L

  L

  Pplp
  L
  Pl

  Ppl
  Pp

  L
  Pl
  Ll

  Ppll

  L
  L
  L
  L

  L
  L
  L
  P
  L
  Pl
  L
  Pp

  P

  Ppl
  Pp
  L
  L
  Pl
  Ppl

  Pl
  P

  Pp

  L

  Ppll

  L
  L
  Pl
  L

  L

  L
  P

  L
  L

  L
  Pl

  L
  Ppl
  P
  L
  L

  P

  Pl
  P

  Pl

  P
  P
  P

  L

  L
  P

  Ppppl
  P

  L

  Ll

  L
  L

  L
  L

  Ppl
  P

  L
  P

  P

  Pl
  P

  L

  L
  Pl
  P
  P
  L
  L
  Pllp
  Lpl
  Plpl

  P

  P

  P
  L
  L
  L
  L
  L
  Pl
  L

  L

  L

  L
  Pp
  Lp
  L
  P
  Ppp
  L

  P
  Ll

  Pp
  L
  P
  L

  L

  Ppp

  Plllpl

  Plp
  L

  P

  Lp
  Pplp
  P

  Pl
  L

  Ppl
  P
  P

  L
  P

  L

  L

  L

  P
  Pppppl

  L
  Ppl

  L
  Pl
  Ppppl

  L

  L

  P
  P
  P
  L
  Pl
  P
  Ppl
  P

  L
  P
  L

  P

  Pl
  Ppl

  L

  L
  L
  Pl
  P
  Lp
  Pl
  Ppll
  L

  L
  L
  L
  Pl
  Ppl

  L
  P
  L
  L
  L
  P

  Pl
  Pl
  Pl
  L

  Pl

  P
  L

  L

  L
  Pl
  P
  L
  Pl
  Pp
  L

  L
  Pl
  Pl
  Pl
  P

  P

  Pl

  P

  Pl
  Pp

  P

  L

  P

  Pl
  Pl
  P

  Pl

  L

  L

  P

  P
  L

  L

  Ppppl

  L
  P

  Pl
  P
  L
  P
  Pppl

  Ppl

  Pl

  L
  P
  L
  L
  Pp
  L
  L

  P

  L
  L
  L
  Pl

  L
  P

  L
  P

  P

  L
  Pl

  P

  L

  Ppl

  L
  Pl

  Pl

  P

  P

  P
  Pll
  Pl

  L
  L
  L
  L
  Pl
  Pppl

  L

  Pl
  L

  L

  Ppl
  Pll
  P
  L
  Ppp
  Ppl
  Ppl
  P

  Lp

  L

  P
  L
  Pl
  L

  P
  L

  Ppl

  P
  Ll
  P
  P
  L

  L

  P

  Pl
  L
  P

  Pl
  Pppl
  Ppl

  L
  Pl

  L
  L
  Pl
  Pl
  Pl
  Pl
  P

  Pll

  Ll
  L

  Pp

  L
  Ppl

  L
  P

  L
  L
  P
  P
  P

  Pllp
  Pplpll
  L

  Pppp
  Pppl

  L

  P

  Pll

  Pl

  Pl

  Pl

  Pp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.